Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 071/2021VKH, sản phẩm: Bê tông thương phẩm mác M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500, M550, M600

Ngày tạo : 18/04/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 071/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Bê tông thương phẩm mác M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450, M500, M550, M600

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH một thành viên bê tông Hamaco - Hậu Giang

Phù hợp:

TCVN 9340:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

26/4/2022 đến ngày 25/4/2023

Các tin liên quan