Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 030/2023VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: bê tông thương phẩm mác M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450.

Ngày tạo : 26/02/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 030/2023VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

bê tông thương phẩm mác M100, M150, M200, M250, M300, M350, M400, M450.

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH bê tông mê kông Thương tín

Phù hợp:

TCVN 9340:2012

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

27/02/2023 đến ngày 26/02/2024

 

Các tin liên quan