Chứng nhận hợp chuẩn

QR Giấy chứng nhận hợp chuẩn số 222-9/2020VKH (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát PCB40-HS và PCB 50-HS

Ngày tạo : 28/02/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP CHUẨN số 222-9/2020VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

Xi măng poóc lăng hỗn hợp bền sun phát PCB40-HS và PCB 50-HS.

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng xanh Hamaco

Phù hợp:

TCVN 7711:2013

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

15/02/2023 đến ngày 07/02/2024

 

Các tin liên quan