Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 239/2023VKH, sản phẩm: Gạch bê tông, Gạch đất sét nung

Ngày tạo : 31/07/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 239/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông, Gạch đất sét nung

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Minh Hiếu

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

06/7/2023 đến 06/7/2024

 

Các tin liên quan