Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 090-9/2022VKH, sản phẩm: Tro bay tại chân silo nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

Ngày tạo : 09/06/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 090-9/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro bay tại chân silo nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

Đơn vị sản xuất: 

Công ty nhiệt điện Duyên Hải

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

10/6/2022 đến 09/6/2023

 

Các tin liên quan