Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 076/2022VKH/06, sản phẩm: gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (500x150) mm, nhóm Bib

Ngày tạo : 26/06/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 076/2022VKH/06

Chứng nhận sản phẩm:

gạch gốm ốp lát ép bán khô có men  (500x150) mm, nhóm BIb

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH TM & DV 107

Phù hợp:

phụ lục E-1, QCVN 16:2019/BXD

Hiệu lực:

từ 30/06/2022 đến 29/06/2023

 

Các tin liên quan