Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 017/2023VKH, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 07/02/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 017/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH sản xuất & Dịch vụ thương mại Thành Được

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

30/01/2023 đến 30/01/2024

 

Các tin liên quan