Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 091-1/2022VKH-2

Ngày tạo : 04/06/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 091-1/2022VKH-2

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH xây dựng và Sản xuất Thành Huy

Phù hợp:

QCVN 16:2023/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

27/5/2024 đến 27/5/2025

 

Các tin liên quan