Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 049/2023VKH, sản phẩm: hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh trên cơ sở nhựa polyeste không no (GRP) sử dụng trong cấp nước chịu áp và không chịu áp đường kính từ 20mm đến 4000mm

Ngày tạo : 28/05/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 049/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Hệ thống ống nhựa nhiệt rắn gia cường bằng sợi thủy tinh trên cơ sở nhựa polyeste không no (GRP) sử dụng trong cấp nước chịu áp và không chịu áp đường kính từ 20mm đến 4000mm

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần Viglafico

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

26/5/2023 đến 25/5/2024

 

 

Các tin liên quan