Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 222-2/2020VKH

Ngày tạo : 25/01/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 222-2/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Xi măng poóc lăng hỗn hợp PCB 40 và PCB 50

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH một thành viên vật liệu xây dựng xanh HAMACO

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

08/02/2022 đến 07/02/2023

 

Các tin liên quan