Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 028-1/2023VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: cát tự nhiên dùng cho vữa

Ngày tạo : 20/03/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 028-1/2023VKH (Đánh giá lần đầu)

Chứng nhận sản phẩm:

Cát tự nhiên dùng cho vữa.

Đơn vị sản xuất:

Công ty TNHH khai thác khoáng sản CNQ.

Đơn vị được cấp (đơn vị phân phối):

Công ty TNHH Trường Lâm.

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

16/3/2023 đến ngày 15/3/2024

 

Các tin liên quan