Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 173/2022VKH, sản phẩm: Gạch rỗng đất sét nung 2 lỗ

Ngày tạo : 20/09/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 173/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch rỗng đất sét nung 2 lỗ: kích thước (200x95x60) mm, M 75

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần Nam Sơn

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

16/9/2022 đến 16/9/2023

 

Các tin liên quan