Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 076/2022VKH/01, sản phẩm: gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (200x100) mm

Ngày tạo : 23/06/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 076/2022VKH/01

Chứng nhận sản phẩm:

gạch gốm ốp lát ép bán khô có men (200x100) mm

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH TM & DV 107

Phù hợp:

Phụ lục E-1, QCVN 16:2019/BXD.

Hiệu lực:

từ 28/06/2022 đến 27/06/2023

 

Các tin liên quan