Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 232/2023VKH, sản phẩm: Cốt liệu cho bê tông và vữa

Ngày tạo : 16/08/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 232/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Cốt liệu cho bê tông và vữa

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH MTV dịch vụ thương mại Tiến Thuận

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

18/7/2023 đến 18/7/2024

 

Các tin liên quan