Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 102-1/2021VKH, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 16/06/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 102-1/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị sản xuất: 

Công ty TNHH Thùy Dương

Địa chỉ:

A6, A10 cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp, phường VII, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

21/6/2022 đến 20/6/2023

Các tin liên quan