Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 387/2023VKH, sản phẩm: Cát tự nhiên (Cốt liệu cho bê tông và vữa)

Ngày tạo : 16/11/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 387/2023VKH

Đánh giá chứng nhận lần đầu

Chứng nhận sản phẩm:

Cát tự nhiên (Cốt liệu cho bê tông và vữa)

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Hoàng Gia

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 14/9/2023 đến ngày 13/9/2024

 

Các tin liên quan