Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 038-1/2023VKH, sản phẩm: gạch bê tông có trát

Ngày tạo : 13/04/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 038-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông có trát

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH MTV Ngươn Hoa

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

10/4/2023 đến 09/4/2026

 

Các tin liên quan