Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 064/2021VKH, sản phẩm: Gạch gốm lát nền đùn dẻo - loại AIII

Ngày tạo : 09/06/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 064/2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch gốm lát nền đùn dẻo - loại AIII

Đơn vị được cấp:

Công ty Cổ phần Gạch ngói Đồng Nai

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

21/5/2022 đến 20/5/2023

 

Các tin liên quan