Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 041-3-2021VKH, sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương - sơn phủ

Ngày tạo : 05/05/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 041-3-2021VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Sơn tường dạng nhũ tương - sơn phủ

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần Nhật Bản

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

22/4/2022 đến 21/3/2023

Các tin liên quan