Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 091-1/2022VKH, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 26/05/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 091-1/2022VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH xây dựng và Sản xuất Thành Huy

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

27/5/2022 đến 26/5/2022

Các tin liên quan