Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 142/2020VKH-2, sản phẩm: Gạch bê tông

Ngày tạo : 12/03/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 142/2020VKH-2

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông

Đơn vị được cấp:

Công ty TNHH Thương mại và xây dựng Hoàng Phát

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

10/01/2023 đến 10/01/2024

 

Các tin liên quan