Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 415-1/2023VKH, sản phẩm: Gạch bê tông đặc, Gạch bê tông rỗng: kích thước (220x105x65) mm, M7,5

Ngày tạo : 16/11/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 415-1/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch bê tông đặc: kích thước (220x105x65) mm, M7,5 và Gạch bê tông rỗng 2 lỗ: kích thước (220x105x65) mm, M7,5

Đơn vị được cấp:

Công Ty TNHH Thương mại và Xây dựng Ngọc Trường

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

10/10/2023 đến 10/10/2024

 

Các tin liên quan