Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 033-2/2023VKH (Đánh giá lần đầu), sản phẩm: Gạch ốp lát ép bán khô: Gạch Porcelain kích thước (400x400)mm , (600x600)mm, (300x600)mm loại BIb

Ngày tạo : 30/03/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 033-2/2023VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Gạch ốp lát ép bán khô

+ Gạch Porcelain kích thước (400x400)mm loại BIb

+ Gạch Porcelain kích thước (600x600)mm loại BIb

+ Gạch Porcelain kích thước (300x600)mm loại BIb

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần đầu tư Royal Việt Nam

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

03/4/2023 đến ngày 02/4/2026

 

Các tin liên quan