Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 069-2/2024VKH, sản phẩm: tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng

Ngày tạo : 08/05/2024

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 069-2/2024VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro bay dùng cho bê tông, vữa xây và xi măng.

Đơn vị sản xuất:

Nhà máy nhiệt điện công ty TNHH Hưng Nghiệp FORMOSA.

Địa chỉ:

KCN Nhơn Trạch III, Thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam.

Phù hợp với:

QCVN 16:2023/BXD.

Phương thức đánh giá sự phù hợp:

Phương thức 5.

Giấy chứng nhận có giá trị:

từ ngày 22 tháng 4 năm 2024 đến ngày 21 tháng 4 năm 2027.

Giấy chứng nhận này sẽ được duy trì hiệu lực sau các lần thông báo kết quả đánh giá giám sát vào tháng 4/2025 và 4/2026.

 

Các tin liên quan