Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 041-3/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2), sản phẩm: Sơn tường dạng nhũ tương - sơn phủ

Ngày tạo : 13/05/2023

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 041-3/2021VKH (Đánh giá giám sát lần 2)

Chứng nhận sản phẩm:

Sơn tường dạng nhũ tương - sơn phủ

Đơn vị được cấp:

Công ty cổ phần Nhật Bản

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

22/4/2023 đến 21/4/2024

 

Các tin liên quan