Chứng nhận hợp quy

QR Giấy chứng nhận hợp quy số 037-1/2020VKH, sản phẩm: tro bay tại chân Silo dùng cho bê tông và vữa xây loại Fb

Ngày tạo : 31/07/2022

 

GIẤY CHỨNG NHẬN HỢP QUY số 037-1/2020VKH

Chứng nhận sản phẩm:

Tro bay tại chân Silo dùng cho bê tông và vữa xây loại Fb

Đơn vị sản xuất:

Công ty nhiệt điện sơn động -TKV

Địa chỉ:

Tổ dân phố Đồng Rì, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.

Phù hợp:

QCVN 16:2019/BXD

Chứng nhận:

theo phương thức 5

Hiệu lực:

06/8/2022 đến 05/8/2023

 

Các tin liên quan