Đào tạo tiến sỹ

Hội đồng cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ của Nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Thành

Ngày tạo : 12/07/2015

Theo quyết định số 1830/QĐ – VKH của Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã ký ngày 15 tháng 12 năm 2011, sáng ngày 27/12/2011, Viện KHCN Xây dựng đã tổ chức trọng thể buổi Hội đồng cấp cơ sở đánh giá luận án tiến sĩ dưới sự chủ toạ của TS. Trần Bá Việt - Chủ tịch Hội đồng để chấm luận án cho NCS. Nguyễn Tiến Thành, Giám đốc Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Nhà quốc hội và Hội trường Ba Đình mới với đề tài “Nghiên cứu chế tạo và sử dụng vữa mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng áp”, chuyên ngành: Vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng, mã số: 62.58.80.01.


Đề tài của NCS. Nguyễn Tiến Thành gồm có 5 chương chính, ngoài ra còn có phần mở đầu, kết luận và phụ lục; thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu chế tạo và sử dụng vữa xây mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng áp trên các công trình xây dựng ở Việt Nam. Một số kết quả của đề tài như: Đề xuất được bộ chỉ tiêu kỹ thuật làm cơ sở xây dựng tiêu chuẩn vữa xây mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng áp trong điều kiện Việt Nam; Bổ sung số liệu nghiên cứu về ảnh hưởng của một số phụ gia xenlulô, vôi, tro bay, cát tới tính chất của hỗn hợp vữa và vữa; Lựa chọn được một số thành phần vữa xây mạch mỏng sử dụng cho khối xây bê tông khí chưng áp trên cơ sở vật liệu trong nước; Làm rõ ảnh hưởng của một số điều kiện thi công đến tính chất của vữa mạch  mỏng... Đánh giá luận án, Hội đồng cho rằng luận án “Nghiên cứu chế tạo và sử dụng vữa mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng áp” phù hợp với nội dung, mã số chuyên ngành đào tạo, không có sự trùng lặp với các luận án đã bảo vệ trước đây. Luận án đáp ứng yêu cầu của một luận án Tiến sĩ, 100 % thành viên hội đồng nhất trí đề nghị Viện KHCN Xây dựng cho phép NCS. Nguyễn Tiến Thành bảo vệ luận án Tiến sĩ tại Hội đồng cấp Viện sau khi đã chỉnh sửa theo các góp ý của Hội đồng.

Các tin liên quan