Đào tạo tiến sỹ

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Viện

Ngày tạo : 09/07/2015

Sáng ngày 27/8/2010, theo quyết định số 870/QĐ-VKH của Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng ký ngày 28 tháng 6 năm 2010, Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã tổ chức trọng thể buổi họp của Hội đồng chấm luận án Tiến sĩ cấp Viện với 7 thành viên dưới sự chủ tọa của GS. TS. Nguyễn Mạnh Yên – chủ tịch hội đồng, để chấm luận án cho NCS. Nguyễn Quốc Hùng, cán bộ thuộc Công ty kiểm định Sài Gòn với đề tài: “Phân tích khung thép phẳng có xét đến độ mềm của liên kết, chịu tải trọng ngang thay đổi lặp có chu kỳ”.


Luận án của NCS. Nguyễn Quốc Hùng thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu tính toán khung thép phẳng có liên kết nửa cứng theo mô hình phi tuyến đàn dẻo, nhằm làm sáng tỏ hơn sự làm việc của kết cấu mà các mô hình tính toán tuyến tính hoặc phi tuyến đàn hồi chưa phản ánh được. Một số kết quả chính của luận án là:
- Xây dựng được thuật toán phân tích bài toán khung thép phẳng có liên kết nửa cứng phi tuyến theo mô hình đàn – dẻo (mô hình ứng xử mô men – góc xoay dựa theo mô hình Eurocode 3 và mô hình Frye – Morris) chịu tác dụng của tải đơn điệu, tải ngang thay đổi lặp hoạch chịu tải trọng đứng và tải ngang thay đổi lặp;
- Lặp được chương trình phân tích kết cấu khung thép phẳng có liên kết nửa cứng phi tuyến theo mô hình đàn – dẻo (mô hình ứng xử mô men – góc xoay dựa theo mô hình Eurocode 3 và mô hình Frye – Morris) chịu các trường hợp gia tải khác nhau bằng ngôn ngữ Matlab đế áp dụng vào nghiên cứu và thiết kế;
 - Sử dụng chương trình được lập để tính toán khảo sát kết cấu khung thép phẳng có liên kết nửa cứng phi tuyến theo mô hình đàn – dẻo chịu tải ngang thay đổi, với mô hình ứng xử liên kết nửa cứng đàn dẻo;
 - Đã sử dụng chương trình được lập để tính toán khảo sát kết cấu khung thép phẳng có liên kết nửa cứng phi tuyến theo mô hình đàn – dẻo chịu tải trọng đứng không đổi và tải ngang thay đổi... Đánh giá luận án, Hội đồng cho rằng luận án: “ Phân tích khung thép phẳng có xét đến độ mềm của liên kết, chịu tải trọng ngang thay đổi lặp có chu kỳ” phù hợp với xu thế nghiên cứu trong giai đoạn hiện nay. Luận án đã đảm bảo đầy đủ các yêu cầu của luận án Tiến sĩ kỹ thuật theo quy định của Nhà nước; là một công trình khoa học độc lập có sáng tạo không trùng lặp với các công trình hay luận án đã công bố. Hội đồng nhất trí đề nghị Viện Khoa học công nghệ xây dựng công nhận và cấp học vị Tiến sĩ kỹ thuật cho NCS. Nguyễn Quốc Hùng.

Các tin liên quan