Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án tiến sĩ “Nghiên cứu ứng xử phi tuyến của vách bê tông cốt thép nhà cao tầng chịu tải trọng lặp đảo chiều” của nghiên cứu sinh Giang Văn Khiêm

Ngày tạo : 20/08/2023

Đề tài “Nghiên cứu ứng xử phi tuyến của vách bê tông cốt thép nhà cao tầng chịu tải trọng lặp đảo chiều” của nghiên cứu sinh Giang Văn Khiêm, Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Mã số: 9580201.

Các phần mềm phân tích kết cấu phổ biến hiện nay như Etabs, Sap2000, Robot, và Midas,... chưa có mô hình phi tuyến đối với vật liệu hỗn hợp là bê tông cốt thép cho kết cấu vách cứng. Do vậy, đề tài này có tính cấp thiết và thực tiễn trong việc phân tích ứng xử phi tuyến của kết cấu vách bê tông cốt thép nhà cao tầng chịu tải trọng lặp đảo chiều. Đề tài xây dựng phần tử hữu hạn tấm phẳng để mô hình hóa ứng xử phi tuyến của vách bê tông cốt thép; Nghiên cứu thực nghiệm vách bê tông cốt thép chịu tải trọng lặp đảo chiều để làm rõ ứng xử phi tuyến của vách bê tông cốt thép; Xây dựng chương trình phân tích ứng xử phi tuyến vách bê tông cốt thép. Từ những nghiên cứu trên, đề tài đã - Xây dựng phần tử hỗn hợp bê tông cốt thép trong đó kể đến tính phi tuyến của vật liệu; Cung cấp bộ số liệu về kết quả nghiên cứu thực nghiệm vách bê tông cốt thép chịu tải trọng lặp đảo chiều; Xây dựng chương trình phân tích ứng xử phi tuyến của vách bê tông cốt thép.

Cấu trúc luận án gồm ngoài Mở đầu, tài liệu tham khảo, các công trình khoa học đã công bố, luận án được bố cục trong 4 chương: Chương 1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu; Chương 2. Xây dựng phần tử hỗn hợp bê tông cốt thép theo phương pháp phần tử hữu hạn; Chương 3. Nghiên cứu thực nghiệm ứng xử của vách bê tông cốt thép chịu tải trọng lặp đảo chiều; Chương 4. Xây dựng chương trình phân tích ứng xử phi tuyến vách bê tông cốt thép CSW; Phụ lục.

Toàn văn luận án.

Tóm tắt luận án.

Đóng góp mới luận án.

 

 

Các tin liên quan