Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án tiến sĩ “Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên kết cấu Pano tấm lớn trong điều kiện Việt Nam” của nghiên cứu sinh Nguyễn Lệ Thủy

Ngày tạo : 20/08/2023

Đề tài “Nghiên cứu xác định tải trọng gió lên kết cấu Pano tấm lớn trong điều kiện Việt Nam” của nghiên cứu sinh Nguyễn Lệ Thủy, Chuyên ngành: Kỹ thuật xây dựng, Mã số: 9580201.

Nghiên cứu đề tài nhằm làm rõ hơn các điểm khác biệt trong tính toán tải trọng gió lên kết cấu pano bảng quảng cáo thông qua mô phỏng số và thí nghiệm mô hình thu nhỏ. Đề xuất giá trị hệ số lực và độ lệch tâm của lực gió tác động lên pano. Nội dung nghiên cứu gồm: Các vấn đề liên quan và tải trọng gió lên bảng quảng cáo, một số tiêu chuẩn thiết kế và các nghiên cứu gần đây ở trong và ngoài nước đối với bảng quảng cáo; Mô hình bảng quảng cáo trong mô phỏng số bằng phần mềm Ansys Fluent và mô hình thực nghiệm bảng quảng cáo thu nhỏ trong ống thổi khí động, làm rõ hơn tải trọng gió lên kết cấu bảng quảng cáo.

Từ đó đề tài đã làm rõ đặc điểm về kết cấu chịu lực, các hư hỏng thường gặp, phân tích nguyên nhân hư hỏng. Làm rõ ảnh hưởng của hệ số khí động và vị trí và giá trị lực gió tác động lên pano, lực tại chân cột. Làm rõ ảnh hưởng của tham số vận tốc gió và kích thước của pano, độ cao đặt pano, hướng gió tác động ảnh hưởng đến giá trị hệ số khí động, vị trí và giá trị của lực gió, lực chân cột thông qua mô phỏng số và thí nghiệm trong ống thổi khí động.

Ngoài Mở đầu, kết luận và kiến nghị, những đóng góp mới về khoa học của Luận án, tài liệu tham khảo, các công trình khoa học đã công bố, 02 Phụ lục, Luận án được bố cục trong 4 chương: Chương 1. Tổng quan; Chương 2. Tính toán tải trọng gió lên pano tấm lớn theo một số tiêu chuẩn; Chương 3. Khảo sát tham số ảnh hưởng đến hệ số khí động và lực gió bằng phần mềm Ansys Fluent; Chương 4. Thí nghiệm mô hình bảng quảng cáo trong ống thổi khí động theo điều kiện Việt Nam.

Toàn văn luận án.

Tóm tắt luận án.

Đóng góp mới luận án.

 

Các tin liên quan