Đào tạo tiến sỹ

Giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Nghiên cứu chế tạo và sử dụng vữa mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng áp”

Ngày tạo : 09/07/2015

Viện KHCN Xây dựng xin giới thiệu luận án Tiến sĩ kỹ thuật “Nghiên cứu chế tạo và sử dụng vữa mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng áp” của nghiên cứu sinh Nguyễn Tiến Thành, chuyên ngành vật liệu và công nghệ vật liệu xây dựng, mã số: 62 58 80 01.

Đề tài sử dụng các vật liệu sẵn có trong nước nghiên cứu chế tạo và ứng dụng thành công vào các công trình xây dựng sản phẩm vữa xây mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng áp có mác M5, M7,5. Một số kết quả đóng góp của đề tài có thể kể đến như: đề xuất một số chỉ tiêu kỹ thuật góp phần hoàn thiện các yêu cầu kỹ thuật của vữa xây mạch mỏng trong điều kiện Việt Nam phục vụ thiết kế khối xây bê tông khí chưng áp theo tiêu chuẩn nước ngoài; bổ sung số liệu nghiên cứu về ảnh hưởng của một số phụ gia xenlulô, vôi, tro bay, cát tới tính chất của hỗn hợp vữa và vữa xây mạch mỏng cho khối xây bê tông khí chưng áp trong điều kiện Việt Nam; lựa chọn được một số thành phần vữa xây mạch mỏng trên cơ sở vật liệu trong nước; làm rõ ảnh hưởng của một số điều kiện thi công đến tính chất của vữa mạch mỏng...

Các tin liên quan