Thông báo

Quyết định công khai dự toán ngân sách năm 2022

Xét đề nghị của Trưởng các phòng Kế hoạch kỹ thuật, Tổ chức – Hành chính, Tài chính kế toán, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã ký quyết định số 875/QĐ-VKH ngày 28 tháng 05 năm 2022 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2022.


Các tin liên quan