Thông báo

Công khai quyết toán ngân sách năm 2021

Xét đề nghị của Trưởng các phòng Kế hoạch kỹ thuật, Tổ chức – Hành chính, Tài chính kế toán, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã ký quyết định số 2414/QĐ-VKH ngày 20 tháng 12 năm 2022 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021.


Các tin liên quan