Thông báo

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN xxxxx:202x lựa chọn thành phần bê tông

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn năm 2020 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng  “ Bê tông – Phương pháp lựa chọn thành phần cấp phối theo định hướng mới”, với sản phẩm là dự thảo tiêu chuẩn “TCVN xxxxx:202x Lựa chọn thành phần bê tông”.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trước ngày 05/06/2022 để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức công bố.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

VIỆN KHCN XÂY DỰNG, số 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tel: 024 7544196, 024 7544013

Người nhận và liên hệ trực tiếp:

TS. Hoàng Minh Đức, Điện thoại: 0913571949, Email: Hmduc@yahoo.com

Trân trọng cảm ơn!

 

Hồ sơ dự thảo TCVN và mẫu phiếu góp ý xem dưới đây:

Mẫu phiếu góp ý.

Các tin liên quan