Thông báo

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN xxxxx:20xx, các phương pháp thử tính chất cơ bản cho cốt liệu

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn năm 2021 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng 13 dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN xxxxx:20xx, Cốt liệu – Phương pháp thử (trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn châu Âu tương ứng).

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11; Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn và Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ Xây dựng, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức công bố.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

VIỆN KHCN XÂY DỰNG

Số 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Tel: 024 7544196, 024 7544013

Người nhận và liên hệ trực tiếp:

Chị: Đỗ Thị Lan Hoa - ĐT: 0913357165 - Email: dtlanhoa.ibst@gmail.com

 

Trân trọng cảm ơn!

 

Hồ sơ dự thảo TCVN và mẫu phiếu góp ý xem dưới đây:

Mẫu phiếu góp ý

1) TCVN xxxxx-1:202x, Cốt liệu – Các quy định chung trong thử nghiệm – Phần 1: Phương pháp lấy mẫu.

2) TCVN xxxxx-2:202x, Cốt liệu – Các quy định chung trong thử nghiệm – Phần 2: Phương pháp rút gọn mẫu phòng thí nghiệm.

3) TCVN xxxxx-5:202x, Cốt liệu – Các quy định chung trong thử nghiệm – Phần 5: Trang thiết bị thường dùng và hiệu chuẩn.

4) TCVN xxxxx-1:202x, Cốt liệu – Phương pháp thử các tính chất hình học – Phần 1: Xác định thành phần hạt - Phương pháp sàng.

5) TCVN xxxxx-2:202x, Cốt liệu – Phương pháp thử các tính chất hình học – Phần 2: Xác định thành phần hạt – Sàng thử nghiệm, kích thước lỗ danh nghĩa.

6) TCVN xxxxx-4:202x, Cốt liệu – Phương pháp thử các tính chất hình học – Phần 4: Xác định hình dạng hạt – Chỉ số hình dạng.

7) TCVN xxxxx-9:202x, Cốt liệu – Phương pháp thử các tính chất hình học – Phần 9: Đánh giá hạt mịn bằng thí nghiệm xanh methylene.

8) TCVN xxxxx-2:202x, Cốt liệu – Phương pháp thử các tính chất cơ lý - Phần 2: Xác định độ chống dập vỡ.

9) TCVN xxxxx-3:202x, Cốt liệu – Phương pháp thử các tính chất cơ lý - Phần 3: Xác định khối lượng thể tích xốp tự nhiên và độ hổng.

10) TCVN xxxxx-5:202x, Cốt liệu – Phương pháp thử các tính chất cơ lý - Phần 5: Xác định độ ẩm bằng cách sấy khô.

11) TCVN xxxxx-6:202x, Cốt liệu – Phương pháp thử các tính chất cơ lý - Phần 6: Xác định khối lượng thể tích và độ hút nước.

12) TCVN xxxxx-4:202x, Cốt liệu – Phương pháp thử các tính chất nhiệt và thời tiết - Phần 4: Xác định độ co ngót khô.


Các tin liên quan