Thông báo

Công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023

Xét đề nghị của Trưởng các phòng Kế hoạch kỹ thuật, Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã ký quyết định số 248/QĐ-VKH ngày 17 tháng 01 năm 2024 về việc công bố công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023 của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2023.

Các tin liên quan