Thông báo

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023

Xét đề nghị của Trưởng các phòng Kế hoạch kỹ thuật, Tổ chức hành chính, Tài chính kế toán, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã ký quyết định số 1334/QĐ-VKH ngày 03 tháng 8 năm 2023 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2023 của Viện Khoa học công nghệ xây dựng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.Các tin liên quan