Thông báo

Mời góp ý cho dự thảo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8826:202x

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã soát xét tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8826:202x Phụ gia hóa học cho bê tông, mã số TC 25 – 20.

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11; Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP 01/8/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều luật của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Thông tư số 11/2021/TT-BKHCN ngày 18/11/2021 Quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị Quý cơ quan/Chuyên gia nghiên cứu góp ý cho Dự thảo TCVN và gửi về Viện KHCN Xây dựng trước ngày 08/6/2022 để tổng hợp, hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ KHCN ban hành.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi kèm) xin được gửi về địa chỉ hoặc qua thư điện tử theo các thông tin dưới đây:

VIỆN KHCN XÂY DỰNG, số 81 phố Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Tel: 024 7544196, 024 7544013

Người nhận và liên hệ trực tiếp:

Anh: Nguyễn Hùng Minh - ĐT: 0913212478

Trân trọng cảm ơn!

Mẫu phiếu góp ý

Các tin liên quan