Thông báo

Mời góp ý cho dự thảo TCVN “Công tác đất - Thi công và nghiệm thu”, mã số TC 32-20

Thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2020 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn tiêu chuẩn “TCVN Công tác đất - Thi công và nghiệm thu” theo định hướng mới”, mã số TC 32-20.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006 QH11 ngày 29/6/2006; Căn cứ thông tư số 11/2021/TT-BKH&CN ngày 18/11/2021 của Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; Căn cứ Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ Xây dựng. Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị Quý cơ quan/Chuyên gia nghiên cứu góp ý cho Dự thảo tiêu chuẩn trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông báo để Viện tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ trước khi trình Bộ Xây dựng xem xét đánh giá.

Bản góp ý (theo biểu mẫu gửi kèm công văn) xin được gửi về:

Phòng KHKT Viện KHCN Xây dựng: Điện thoại 024.38360016, Email: khktibst@gmail.com, Địa chỉ: Viện KHCN Xây dựng – số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

Hoặc Chủ trì nhiệm vụ: TS. Trần Toàn Thắng, Điện thoại: 094515982, Email: thangibst@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn.


Mẫu góp ý:

TCVN EN 16907-1.

TCVN EN 16907-2.

TCVN EN 16907-3.

TCVN EN 16907-4.

TCVN EN 16907-5.

TCVN EN 16907-6.Các tin liên quan