Thông báo

Công khai quyết toán ngân sách năm 2020

Xét đề nghị của Trưởng các phòng Kế hoạch kỹ thuật, Tổ chức – Hành chính, Tài chính kế toán, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã ký Quyết định số 1371/QĐ-VKH ngày 20 tháng 10 năm 2021 về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020.

Quyết toán ngân sách năm 2020.

Các tin liên quan