Thông báo

Công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020

Xét đề nghị của Trưởng các phòng Kế hoạch kỹ thuật, Tổ chức – Hành chính, Tài chính kế toán, Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ xây dựng đã ký quyết định số 67/QĐ-VKH ngày 04/01/2021 về việc công khai quản lý, sử dụng tài sản công năm 2020.

Các tin liên quan