Thông báo

Mời góp ý dự thảo tiêu chuẩn quốc gia “TCVN xxxxx:202x Thi công kết cấu bê tông”

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn năm 2020 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn “TCVN xxxxx:202x Thi công kết cấu bê tông”.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006QH11 và Thông tư số 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn về xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn, Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị các Quý cơ quan, bạn đọc nghiên cứu và góp ý đối với nội dung dự thảo tiêu chuẩn và gửi về Viện KHCN Xây dựng trong vòng 60 ngày kể từ ngày đăng thông báo để tổng hợp và hoàn thiện dự thảo trước khi trình Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định và chính thức công bố.

Văn bản góp ý (theo mẫu gửi kèm) xin gửi theo địa chỉ:

- Phòng KHKT - Viện KHCN Xây dựng; Điện thoại: 024 38360016, Email: khktibst@gmail.com, số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

- Hoặc Chủ trì nhiệm vụ: TS. Đỗ Tiến Thịnh, Điện thoại: 0989220150, Email: thinhibst@gmail.com


Trân trọng cảm ơn!


Hồ sơ dự thảo TCVN và mẫu phiếu góp ý xem dưới đây:

Mẫu phiếu góp ý.

Dự thảo tiêu chuẩn "TCVN xxxxx:202x Thi công kết cấu bê tông".Các tin liên quan