Thông báo

Mời góp ý cho dự thảo TCVN Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu

Thực hiện nhiệm vụ KHCN năm 2020 do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng dự thảo tiêu chuẩn tiêu chuẩn “TCVN… Cọc khoan nhồi – Thi công và nghiệm thu”.

Căn cứ các quy định của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn số 68/2006 QH11 ngày 29/6/2006; Căn cứ thông tư số 11/2021/TT-BKH&CN ngày 18/11/2021 của Bộ KH&CN quy định chi tiết xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; Căn cứ Quy chế quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 881/QĐ-BXD ngày 22/7/2021 của Bộ Xây dựng. Viện KHCN Xây dựng kính đề nghị Quý cơ quan/Chuyên gia nghiên cứu góp ý cho Dự thảo tiêu chuẩn trong vòng 60 ngày kể từ ngày thông báo để Viện tiếp thu, hoàn chỉnh hồ sơ trước khi trình Bộ Xây dựng xem xét đánh giá.

Bản góp ý (theo biểu mẫu gửi kèm công văn) xin được gửi về:

-Phòng KHKT – Viện KHCN Xây dựng: Điện thoại 024 38360016, Email: khktibst@gmail.com, Địa chỉ: Viện KHCN Xây dựng – số 81 Trần Cung, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

-Chủ trì nhiệm vụ: TS. Nguyễn Giang Nam, Điện thoại: 0906002626, Email: namibst@gmail.com.

Trân trọng cảm ơn.

Các tin liên quan