Thông báo

Công khai dự toán ngân sách năm 2021

Xét đề nghị của Trưởng các phòng Kế hoạch kỹ thuật, Tổ chức – Hành chính, Tài chính kế toán, Viện trưởng Viện KHCN Xây dựng đã ký Quyết định số 1537/QĐ-VKH ngày 15 tháng 11 năm 2021 về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021.

Dự toán ngân sách năm 2021

Các tin liên quan