Thi công tu bổ di tích

Tu bổ, tôn tạo Thượng Thành và Eo bầu Nam Hưng, Nam Minh

Ngày tạo : 26/12/2017

Với mục tiêu bảo tồn, gìn giữ di sản và phát huy giá trị, Phân Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng Miền Trung - Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng được lựa chọn là đơn vị trúng thầu gói thầu số 40 “Thiết kế và xây lắp” (gói thầu hỗn hợp EC) dự án Bảo tồn, tu bổ và tôn tạo hệ thống Kinh Thành Huế - Hợp phần Tu bổ, tôn tạo di tích. Hạng mục: Tu bổ, tôn tạo Thượng Thành và Eo bầu Nam Hưng, Nam Minh.

Kinh thành Huế có cấu trúc theo kiểu thành quân sự Vauban nhưng có hình dạng gần như vuông; vòng thành có chu vi 10,5km, cao 6,6m, dày 21m (tường thành được xây thành 2 lớp tường chính và 1 lớp xây giật cấp, ở giữa đổ đất đầm chặt, khoảng cách mép ngoài của 2 lớp tường thành là 21m). Thân thành được xây khúc khuỷu với 24 pháo đài (Eo bầu). Eo bầu Nam Hưng Đài và Eo bầu Nam Minh Đài thuộc địa bàn phường Thuận Hòa có tổng chiều dài Thượng Thành là: 1.004m, chiều rộng trung bình 21m, chiều rộng Thượng Thành bằng gạch vồ 1,8m.

Trải qua bao biến động thăng trầm của lịch sử, thời gian, chiến tranh và thiên tai tàn phá nên công trình xuống cấp nghiêm trọng do đó cần phải được tu bổ, tôn tạo.

Theo kế hoach, dự án được thực hiện trong 03 năm với tổng mức đầu tư: 29.231.190.000đ.

Các tin liên quan