Thi công tu bổ di tích

Phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tổng thể di tích trung ương Miền Nam, tỉnh Tây Ninh

Ngày tạo : 14/07/2015

Khu di tích Trung ương Cục miền Nam là một di tích lịch sử cách mạng quan trọng đã được xếp hạng là di tích cấp quốc gia đặc biệt. Đây là cơ quan đại diện cho Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam trực tiếp lãnh đạo cách mạng miền Nam Việt Nam trong thời kỳ 1952-1954 và 1961-1975. Với vai trò lịch sử đã được chứng minh, khu di tích là biểu tượng của tinh thần bất khuất, quả cảm, trí tuệ và lòng yêu nước vô bờ bến của dân tộc Viêt Nam.


Trong những bước đầu nhằm bảo tồn, gìn giữ và tôn vinh những giá trị lịch sử văn hóa của khu di tích, Ban Quản lý các Khu di tích Lịch sử Cách mạng Miền Nam và Phân viện KHCN Xây dựng Miền Trung đã kết hợp thực hiện nhiệm vụ “Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 - 2020”. Nội dung nhiệm vụ xác định quy mô quy hoạch của khu di tích và đưa ra những yêu cầu đề xuất định hướng, kế hoạch lập quy hoạch tổng thể di tích; đề xuất định hướng tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan cho việc bảo tồn di tích và xây dựng mới.      Nhiệm vụ “Quy hoạch tổng thể bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2013 – 2020” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 2625/QĐ-TTg ngày 31/12/2013. 

Các tin liên quan