Tin tức nổi bật

Thông báo thay đổi lịch học 02 lớp TNV “không phá hủy” và BDNV “Quản lý phòng thí nghiệm” tại Tp. Huế

Căn cứ Thông báo số 27/VTTĐT&TCH ngày 14/7/2016 của Viện Thông tin đào tạo và Tiêu chuẩn hóa về việc tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ Quan trắc công trình xây dựng và Thí nghiệm viên chuyên ngành xây dựng theo Đề án “Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình xây dựng ở Việt Nam”. Viện Thông tin đào tạo và Tiêu chuẩn hóa sẽ tổ chức 02 Lớp tại TP. Huế:

Tin tức mới
Chức năng nhiệm vụ

Viện Khoa học công nghệ xây dựng - Bộ Xây dựng là cơ quan nghiên cứu, phục vụ quản lý nhà nước và tư vấn hàng đầu của ngành Xây dựng.

Chi tiết