Giới thiệu

Lịch sử

Viện Khoa học công nghệ xây dựng, tiền thân là Viện Thí nghiệm vật liệu xây dựng - trực thuộc Bộ Kiến trúc, được thành lập ngày 18 tháng 11 năm 1963.  ngày 16 tháng 10 năm 1974, Viện Thí nghiệm vật liệu xây dựng được đổi tên thành Viện ... Chi tiết