KH & CN

Mời góp ý cho Dự thảo tiêu chuẩn “Thiết kế kết cấu bê tông bê tông cốt thép theo định hướng mới, mã số TC 35 - 20

Căn cứ nhiệm vụ KHCN do Bộ Xây dựng giao Viện KHCN Xây dựng theo HĐ KHCN số: 116/HĐKHCNTC ký ngày 01/06/2020 về việc Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bộ tiêu chuẩn thiết kế kết cấu bê tông cốt thép theo định hướng mới, mã số TC ... Chi tiết

Mời góp ý dự thảo Nghiên cứu xây dựng 12 tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu thép theo định hướng mới, mã số: TC 29 – 20

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng tiêu chuẩn do Bộ Xây dựng giao, Viện KHCN Xây dựng đã nghiên cứu xây dựng 12 tiêu chuẩn quốc gia về thiết kế kết cấu thép theo định hướng mới, mã số: TC 29 – 20, bao gồm: Phần 1-1: Quy định chung ... Chi tiết