Tin liên quan

Nghiệm thu dự thảo tiêu chuẩn TCVN "Chỉ dẫn kỹ thuật lựa chọn thành phần bê tông"

Ngày tạo : 28/04/2017

Ngày 27/4/2017, Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ Xây dựng đã tổ chức buổi họp nghiệm thu kết quả nhiệm vụ khoa học về biên soạn tiêu chuẩn TCVN "Chỉ dẫn kỹ thuật lựa chọn thành phần bê tông" do nhóm nghiên cứu của Viện Công nghệ bê tông (thuộc Viện Khoa học công nghệ xây dựng) thực hiện. TS. Lê Trung Thành - Vụ trưởng Vụ KHCN và Môi trường (Bộ Xây dựng) - chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ biên soạn TCVN "Chỉ dẫn kỹ thuật lựa chọn thành phần bê tông", thay mặt nhóm nghiên cứu, TS. Nguyễn Đức Thắng cho biết, bê tông là một loại vật liệu xây dựng phổ biến và quan trọng, đồng thời cũng là loại vật liệu đặc thù, mà việc chế tạo nó đòi hỏi một quy trình gồm nhiều công đoạn, để tạo ra sản phẩm bê tông phù hợp với yêu cầu thiết kế. Trong lĩnh vực sản xuất xi măng và bê tông của thế giới và của Việt Nam có sự phát triển và đổi mới không ngừng về công nghệ, đồng thời, trong công tác quản lý chất lượng công trình cũng có nhiều thay đổi, do đó, việc biên soạn tiêu chuẩn để hướng dẫn lựa chọn thành phần bê tông là cần thiết, đáp ứng cho yêu cầu quản lý cũng như cho nhu cầu thực tiễn thi công các công trình bê tông cốt thép.

TS. Nguyễn Đức Thắng cũng cho biết, dựa trên Chỉ dẫn kỹ thuật lựa chọn thành phần bê tông được Bộ Xây dựng ban hành năm 1998, nhóm nghiên cứu đã kết hợp nghiên cứu các tiêu chuẩn cùng loại của Nga, Mỹ và kết hợp kinh nghiệm thực tế trong hoạt động thí nghiệm của Viện Công nghệ bê tông, để hoàn thiện Dự thảo TCVN "Chỉ dẫn kỹ thuật lựa chọn thành phần bê tông" theo đề cương nhiệm vụ đã được Bộ Xây dựng phê duyệt. Theo đó, nội dung của Dự thảo tiêu chuẩn gồm có các phần: Phạm vi áp dụng; Tài liệu viện dẫn; Thuật ngữ và định nghĩa; Các quy định chung; Tính toán thành phần bê tông cơ sở và các thành phần định hướng; Thí nghiệm kiểm tra và hiệu chỉnh thành phần; Chọn thành phần bê tông danh định; Nguyên tắc hiệu chỉnh thành phần bê tông; Lựa chọn thành phần bê tông khác; và một phụ lục tham khảo ví dụ về lựa chọn thành phần bê tông.

Đánh giá về nội dung dự thảo TCVN "Chỉ dẫn kỹ thuật lựa chọn thành phần bê tông", các chuyên gia phản biện của Hội đồng tán thành sự cần thiết phải ban hành tiêu chuẩn này, nhất trí rằng dự thảo tiêu chuẩn đã được biên soạn khoa học, đầy đủ, bố cục hợp lý và dễ áp dụng. Tuy nhiên, về một số nội dung cụ thể trong dự thảo tiêu chuẩn cũng cần có sự thảo luận thêm và đóng góp ý kiến của các thành viên của Hội đồng, như: làm rõ thêm phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn, thống nhất về thuật ngữ, tính toán theo cấp bê tông, việc áp dụng hệ số biến động…

Theo các chuyên gia của Hội đồng, dự thảo tiêu chuẩn TCVN "Chỉ dẫn kỹ thuật lựa chọn thành phần bê tông" cần phù hợp với hệ thống các tiêu chuẩn về bê tông hiện hành (theo tiêu chuẩn của Nga), đặc biệt là tiêu chuẩn TCVN 5574:2012 - Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - Tiêu chuẩn thiết kế. Ngoài ra, do là chỉ dẫn kỹ thuật, nên tiêu chuẩn này nên được biên soạn sao cho mang tính định hướng, tính mở, đồng thời cũng đưa ra những khuyến cáo về phạm vi áp dụng để cho các chủ đầu tư chủ động lựa chọn cấp phối tối ưu, đảm bảo đồng thời tính bền vững và tính kinh tế của công trình.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng Lê Trung Thành đề nghị nhóm tác giả tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng, chỉnh sửa dự thảo tiêu chuẩn gửi về Bộ Xây dựng để chuyển sang Bộ Khoa học và Công nghệ làm thủ tục thẩm định và công bố tiêu chuẩn.
Kết quả thực hiện nhiệm vụ biên soạn TCVN "Chỉ dẫn kỹ thuật lựa chọn thành phần bê tông" đã được Hội đồng bỏ phiếu thông qua ở mức xếp loại Khá./.

Theo http://www.moc.gov.vn

Các tin liên quan